تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب باطری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

باطری یا قوه منبعی است از الکتریسیته ساکن که برای به کارگیری دستگاه های الکتریکی یا در اتومبیل مصرف می کنیم. همان طور که از نامش برمی آید قوه است و در خواب نیز نیاز شما به نیرویی خارج از وجود خودتان به شکل قوه شکل می گیرد. اگر ببینید باطری یا قوه ای از دیگری گرفتید خواب شما می گوید به کمک دیگران نیازمندید اما به روی خود نمی آورید و غرورتان اجازه ابراز این احتیاج به کمک را نمی دهد. چنانچه ببینید که کسی از شما باطری گرفت، یک آدم مجهول به کمک شما نیازمند خواهد شد که معلوم نیست بتوانید برای او مفید واقع شوید زیرا همیشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است. اگر دیدید که باطری اتومبیل شما سوراخ شده یا برق نمی دهد گویای ضعف نیروی شماست و اگر باطری را ترمیم کردید به جبران ضعف خود توفیق خواهید یافت. به هر حال باطری و قوه نماینده قدرت های خارج از وجود و شخصیت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطری و قوه ای که در خواب می بینید بستگی دارد. قوه و باطری کوچک کمک مختصر است و باطری بزرگ یاری موثر و عظیم.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن باطری در خواب ، نشانة آن است که از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب باطری , تعبیر خواب قوه , تعبیر خواب باتری , تعبیر خواب پیل , تعبیر خواب آکومولاتور , خواب دیدن باطری , خواب دیدن قوه , خواب دیدن باتری , خواب دیدن پیل , خواب دیدن آکومولاتور , رویای باطری , رویای قوه , رویای باتری , رویای پیل , رویای آکومولاتور , تعبیر باطری , تعبیر قوه , تعبیر باتری , تعبیر پیل , تعبیر آکومولاتور , خواب باطری , خواب قوه , خواب باتری , خواب پیل , خواب آکومولاتور ,
  • سینا احمدی