تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب باغ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود.

اول: زن خوب،

دوم: فرزند نیک،

سوم: عیش خوش،

چهارم: مال،

پنجم:عزت و سر بلندی،

ششم: شادی،

هفتم: کنیزک.

باغ در خواب دیدن قیم زن بود.

اگر کسی بیند که باغبانی می کرد، دلیل که زنی ثروتمند گیرد و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگاری و مدارا کند

معبران در مورد این خواب گویند:

دیدن باغ بر سه وجه است،

اول: کدخدای سرای.

دوم: قیم زن.

سوم: فرزند قُرّةُ الْعَیْن.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب می داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می داد و تر نمی شد، که زن او از شوهر مجامعت کند. اگر بیند در خواب گل و ریحان می کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می کشت، دلیل که او را فرزندی اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می خورد و از انواع میوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند که در فصل خزان در باغی مجهول شد و از درختان برگ ها می ریخت، دلیل که غم و اندوه به وی رسد. اگر بیند در باغ کوشک ها بود و سبزه ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید. اگر بیند باغی داشت یا کسی بدو داد میوه آن باغ می خورد، دلیل است زنی مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بیند در باغ است و میوه ها از درخت بلند بر وی همی افتاد، دلیل است با مردی شریف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بیند در باغ بر سر درخت خفته است، دلیل که نسل و فرزندان او زیاد شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است. اگر در تابستان باغی بیند معروف یا مجهول و میوه های آن شیرین بود و برگهای درختان ریخته بود، دلیل که او را با پادشاه صحبت افتد، در حالی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد. اگر بیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل برکند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانی بزرگ از پادشاه معزول گردد. اگر بیند آتشی بیامد و درختان آن باغ را بسوخت، دلیل که پادشاه را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بدید در باغ اشتران بودند، دلیل که پادشاه آن ملک بر دشمنان ظفر یابد. اگر در باغ گوسفندان دید، دلیل که از پادشاه مال و نعمت حاصل کند و هیبت عظیم پادشاه را است. اگر در آن باغ پرندگان بیند، دلیل که لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ایشان اعتماد نبود. اگر بیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد، دلیل که به قدر آن وی را منفعت رسد. اگر بیند که در باغ هیمه جمع می کرد، دلیل منفعت بود از پادشاه لیکن به سختی و رنج بیابد.

جابر مغربی می گوید:

اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود. اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد. اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند. ا گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود. اگر در آن باغ به وقت خود انگور دید، دلیل که مال و منزلت یابد به قدر همت خویش. آورده اند که مردی پیش سلیمان (ع) آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، به خواب دیدم باغی آراسته و در وی میوه های بسیار بود و در آن باغ دیدم خوکی بزرگ نشسته بود، مرا گفتند که این باغِ این خوک است. من از آن حال متحیر گردیدم و در باغ خوکان بسیار دیدم که میوه میخوردند و گفتند که این خوکان میوه به فرمان این خوک بزرگ می خورند. سلیمان گفت: این خوک بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر اندیشمندان آن حرام خواره، که مطیع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دین را به دنیا فروشند و از عذاب حق تعالی نترسند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

باغ سرسبز در خواب، به اسلام و دین تعبیر میشود و اگر مردهای را در باغی دیدند، او در بهشت به سر میبرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

از امام صادق _ ع _ نقل است که دیدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عیش و کامروائی است. معبران باغ را در خواب زن تعبیر کرده اند. چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رویا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می کند. روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

بسیار شده که در خواب بباغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى باغ در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغى مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .

2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب باغ بهشت : فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .

یک باغ خیلی مرتب : امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .

یک باغ نامرتب : یک خطرپشت یک راز مخفی شده

باغ همسایه : خوشبختی

باغ یک دوست : یک دوره بد شروع می شود .

باغ یکی از اعضاء فامیل : موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابداً خوب نیست .

یک باغ زیبا : ثروت شما بیشترخواهد شد .

یک باغ عریان : یک مرگ نزدیک است .

به یک باغ رسیدگی می کنید : پول

یک باغ بهم ریخته و کثیف : بی پولی و فلاکت

در یک باغ قدم می زنید : شادی .

یک باغ پر از درخت : خوشبختی

یک باغ با گلهای زیبا : یک ازدواج سریع .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب باغ , تعبیر خواب بوستان , تعبیر خواب ارم , تعبیر خواب بهشت , تعبیر خواب بستان , تعبیر خواب حدیقه , تعبیر خواب روضه , تعبیر خواب فردوس , تعبیر خواب گلستان , تعبیر خواب گلشن , تعبیر خواب لاله زار , تعبیر خواب ملک , خواب دیدن باغ , خواب دیدن بوستان , خواب دیدن ارم , خواب دیدن بهشت , خواب دیدن بستان , خواب دیدن حدیقه , خواب دیدن روضه , خواب دیدن فردوس , خواب دیدن گلستان , خواب دیدن گلشن , خواب دیدن لاله زار , خواب دیدن ملک , رویای باغ , رویای بوستان , رویای ارم , رویای بهشت , رویای بستان , رویای حدیقه , رویای روضه , رویای فردوس , رویای گلستان , رویای گلشن , رویای لاله زار , رویای ملک , تعبیر باغ , تعبیر بوستان , تعبیر ارم , تعبیر بهشت , تعبیر بستان , تعبیر حدیقه , تعبیر روضه , تعبیر فردوس , تعبیر گلستان , تعبیر گلشن , تعبیر لاله زار , تعبیر ملک , خواب باغ , خواب بوستان , خواب ارم , خواب بهشت , خواب بستان , خواب حدیقه , خواب روضه , خواب فردوس , خواب گلستان , خواب گلشن , خواب لاله زار , خواب ملک ,
  • سینا احمدی