تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب باغ میوه

در سر زمین رویاها آمده:
شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید.
به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده
در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود .
یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .
یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .
یک باغ پر از میوه : شانس
میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .
میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ
میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

آنلی بیتون می گوید:
1ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .
2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد .
3ـ اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .
4ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد .
5ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .
6ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .
7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .
8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .
9ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب باغ میوه , خواب دیدن باغ میوه , رویای باغ میوه , تعبیر باغ میوه , خواب باغ میوه ,
  • سینا احمدی