تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب باغ وحش

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید، احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید .

تنها به باغ وحش می روید : مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید .

زن شوهر به باغ وحش می روند : خواسته های آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید : خطر و بد شانسی

دوستان به باغ وحش می روند : رازتان را برای هیچکس فاش نکنید .

ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند : بدبختی

فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید : شادی و تفریج .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب باغ وحش , تعبیر خواب باغ وهش , تعبیر خواب باغ وحوش , خواب دیدن باغ وحش , خواب دیدن باغ وهش , خواب دیدن باغ وحوش , رویای باغ وحش , رویای باغ وهش , رویای باغ وحوش , تعبیر باغ وحش , تعبیر باغ وهش , تعبیر باغ وحوش , خواب باغ وحش , خواب باغ وهش , خواب باغ وحوش ,
  • سینا احمدی