تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بام

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر بام خانه پادشاه است، دلیل که بزرگی و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او اندوه رسد.


اگر بیند بر بام خانه مجهول بود، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بام , تعبیر خواب سقف , تعبیر خواب بامب , تعبیر خواب پشت بام , تعبیر خواب سقف خانه از بیرون , تعبیر خواب بان , خواب دیدن بام , خواب دیدن سقف , خواب دیدن بامب , خواب دیدن پشت بام , خواب دیدن سقف خانه از بیرون , خواب دیدن بان , رویای بام , رویای سقف , رویای بامب , رویای پشت بام , رویای سقف خانه از بیرون , رویای بان , تعبیر بام , تعبیر سقف , تعبیر بامب , تعبیر پشت بام , تعبیر سقف خانه از بیرون , تعبیر بان , خواب بام , خواب سقف , خواب بامب , خواب پشت بام , خواب سقف خانه از بیرون , خواب بان ,
  • سینا احمدی