تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بانک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند. چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد. اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می گردد. اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند. اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‏ى رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکى پول برداشت مى‏کنید، نشانه‏ى زیان و ضرر مالى است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن تحویلدار بی کار در بانک ، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در بانک سکة طلا موجود نمی باشد ، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید در بانک اسکناسها و سکه ها روی هم انبوه شده اند ، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خود را دربانک می بینید : به شما قول دروغ خواهند داد.

کاری با بانک دارید : بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.

بانکدارهستید : مورد تمسخر قرار می گیرید .

یک وام بانکی می گیرید : ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک

از یک بانک پول دریافت می کنید : ورشکستگی نزدیک می شود .

شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید: خبرهای بسیار ناخوشایند .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بانک , تعبیر خواب موسسه اقتصادی , تعبیر خواب موسسه قرض الحسنه , تعبیر خواب بانکا , تعبیر خواب بنگاه صرافی , تعبیر خواب صرافی , تعبیر خواب موسسه مالی , تعبیر خواب مالی , تعبیر خواب اعتباری , خواب دیدن بانک , خواب دیدن موسسه اقتصادی , خواب دیدن موسسه قرض الحسنه , خواب دیدن بانکا , خواب دیدن بنگاه صرافی , خواب دیدن صرافی , خواب دیدن موسسه مالی , خواب دیدن مالی , خواب دیدن اعتباری , رویای بانک , رویای موسسه اقتصادی , رویای موسسه قرض الحسنه , رویای بانکا , رویای بنگاه صرافی , رویای صرافی , رویای موسسه مالی , رویای مالی , رویای اعتباری , تعبیر بانک , تعبیر موسسه اقتصادی , تعبیر موسسه قرض الحسنه , تعبیر بانکا , تعبیر بنگاه صرافی , تعبیر صرافی , تعبیر موسسه مالی , تعبیر مالی , تعبیر اعتباری , خواب بانک , خواب موسسه اقتصادی , خواب موسسه قرض الحسنه , خواب بانکا , خواب بنگاه صرافی , خواب صرافی , خواب موسسه مالی , خواب مالی , خواب اعتباری ,
  • سینا احمدی