تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برادر

لوک اویتنهاو می گوید :

برادر : سود و فایده

برادری در حال مرگ : آینده ای متلاطم

دیدار و یا ترک او : پیشامدی خوش یمن

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید، نشانگر آن است که براى رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد.

2- اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید، به این معنا است که دچار بیمارى یا ضرر مالى خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که مدتى دچار بیمارى مى‏شوید. دیدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برادر , تعبیر خواب اخوی , تعبیر خواب داداش , تعبیر خواب کاکا , تعبیر خواب اخ , خواب دیدن برادر , خواب دیدن اخوی , خواب دیدن داداش , خواب دیدن کاکا , خواب دیدن اخ , رویای برادر , رویای اخوی , رویای داداش , رویای کاکا , رویای اخ , تعبیر برادر , تعبیر اخوی , تعبیر داداش , تعبیر کاکا , تعبیر اخ , خواب برادر , خواب اخوی , خواب داداش , خواب کاکا , خواب اخ ,
  • سینا احمدی