تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برادر زاده

آنلی بیتون می گوید:

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است که بزودی در آمد کافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است که با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

برادره زاده – خواهرزاده (پسر)

خواب برادر زاده تان : یک زندگی طولانی

برادر زاده های بسیاری دارید : سلامتی شما عالی خواهد بود.

با برادر زاده هایتان مشاجره می کنید : کارهای شما به اتمام می رسند .

برادر زاده هایتان را دوست دارید :پول

برادر زاده تان کشته می شود: اغتشاش و سردرگمی در کارها

یک برادر زاده لخت : شانس در عشق

در سر زمین رویاها آمده:

برادر زاده – خواهر زاده (دختر)

خواب یک برادر زاده : عمر طولانی خواهید داشت .

برادر زاده های بسیار : سلامتی شما عالی خواهد بود .

یک برادر زاده زیبا دارید : با مشکلات و نگرانی روبرو می شوید .

یک مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببیند : خطر مرگ

با برادر زاده تان قرار ملاقات دارید : وقتتان را بیهوده تلف نکنید .

با برادر زاده تان ازدواج می کنید : شادی بزرگ

برادر زاده تان کشته می شود : ناکامی بر شما نازل می شود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برادر زاده , تعبیر خواب خواهر زاده , خواب دیدن برادر زاده , خواب دیدن خواهر زاده , رویای برادر زاده , رویای خواهر زاده , تعبیر برادر زاده , تعبیر خواهر زاده , خواب برادر زاده , خواب خواهر زاده ,
  • سینا احمدی