تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب برج مراقبت

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است که تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار کنید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برج مراقبت , خواب دیدن برج مراقبت , رویای برج مراقبت , تعبیر برج مراقبت , خواب برج مراقبت ,
  • سینا احمدی