تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تریاک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر به خواب بیند که بست (تریاک) می خورد یا بست دارد، به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بدید که بست به کسی داد یا فروخت، دلیل که از وی به آن کس غم و اندوه رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که بست (تریاک) داشت و از خانه بیرون ریخت یا به کسی بخشید و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد و از آن خلاص یابد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تریاک , تعبیر خواب بست , تعبیر خواب حشیش , تعبیر خواب هروئین , تعبیر خواب کوکائین , تعبیر خواب مورفین , خواب دیدن تریاک , خواب دیدن بست , خواب دیدن حشیش , خواب دیدن هروئین , خواب دیدن کوکائین , خواب دیدن مورفین , رویای تریاک , رویای بست , رویای حشیش , رویای هروئین , رویای کوکائین , رویای مورفین , تعبیر تریاک , تعبیر بست , تعبیر حشیش , تعبیر هروئین , تعبیر کوکائین , تعبیر مورفین , خواب تریاک , خواب بست , خواب حشیش , خواب هروئین , خواب کوکائین , خواب مورفین ,
  • سینا احمدی