تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب تختخواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بستر در خواب بر چهاروجه است،

اول: زن

.دوم: کنیزک.

سوم: ولایت.

چهارم: معیشت و منفعت و تن آسائی.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بیند که بستری خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد، دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد. اگر بیند که بستر از حال خود متغیر شد، دلیل که زن او از حالی به حال دیگر گردد. اگر بیند که بستر وی بستر دیگر شده است، بهتر از قبل یا کمتر از آن، دلیل که زنی بخواهد و زن نخستین را طلاق دهد. اگر بیند که بستر خویش را بفروخت یا در نوشت، دلیل است که زن خود را طلاق دد و یا از او غائب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی خود را بر بستر مجهول بیند، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانی رسد. اگر بیند که بستر وی بر تختی مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود، دلیل که بزرگی و منزلت یابد و دشمنان را قهر کند.

جابر مغربی می گوید:

که بستر درخواب ولایت و تن آسائی بود. اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد، دلیل که میان او و زن طلاق رجعی افتد. اگر خویشتن را به سه چهار بستر، هر یکی افتاده بیند، دلیل که به شماره هر بستری زنی نتوانست آورد، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصی نیابد. اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود، دلیل که آن سال بر وی مبارک گردد. اگر بیند که بستر او از پشم آکنده بود، دلیل که زن توانگر خواهد. اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد. اگر بیند که بستر او ابریشمین بود با بستر کرباسین بدل کرد، دلیل که زن فاسقه را از دست بداده و زن ستوده بخواهد. اگر در خواب بیند که بستر او را موش سوراخ کرده بود، دلیل است که میان زن او و کسی ناسزا معاملتی اتفاق افتد و به فساد رضا دهد. اگر بسترش درهوا معلق بود، دلیل که بستر او در جایگاهی بلند گسترده شود و شغل او بالا گیرد و دولت یابد. اگر بیند ک بستر وی از هوا به زمین افتاد، دلیل که زنش بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بستر خود را سبز بیند، دلیل که زنی خواهد دیندار و پارسا. اگر بستر خود را سرخ بیند. دلیل که زن او بدخو و ناسازگار شود. اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده، دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد. اگر بیند بستر او سبز بود سرخ شد، دلیل که زن وی از صلاح به فساد مایل شود. اگر به خلاف این بود، از فساد به صلاح بازآید. اگر بیند بستر او سرخ بود، سفید شد یا زرد شد، دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود، چنانکه بیم مرگ بود. اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد. اگر دید بر بستر خویش بالش ها نهاده، دلیل بر خادمان کند. اگر بیند بستر به جای مجهول است،دلیل که زمینی بخرد و در آن کشاورزی کند و معبران گفته اند: میراث یابد. اگر بیند بر بستر خفته، دلیل که راحت و آسانی یابد. اگر بیند بستری داشته و بر هوا بر روی آن خفته است، دلیل است که به سبب زن جاه و بزرگی یابد. اگر بیند بسترش دریده است، دلیل که زنش نابکار است. معبران گفته اند: زنش بمیرد. اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بستر در خواب، به همسر مرد تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را میفروشد، زنش را طلاق میدهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا میرود. بستر همچنین به کنیز و استراحت تعبیر میشود. نرمی بستر نشانه مطیع بودن زن است. اگر کسی علاوه بر بستر خود، بستری دیگر در کنار آن ببیند، زنی دیگر میگیرد؛ اگر بستر، زیبا باشد زنش زیبا و اگر بستر پاره باشد، زنش سرگردان و بیدین است. بهطور کلی، بستر در خواب به هر شکلی که باشد به همسر مرد تعبیر میشود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تختخواب , تعبیر خواب بستر , تعبیر خواب تشک , تعبیر خواب خوابگاه , تعبیر خواب دواج , تعبیر خواب رختخواب , تعبیر خواب فراش , تعبیر خواب توشک , تعبیر خواب ویسترک , تعبیر خواب رخت خواب , خواب دیدن تختخواب , خواب دیدن بستر , خواب دیدن تشک , خواب دیدن خوابگاه , خواب دیدن دواج , خواب دیدن رختخواب , خواب دیدن فراش , خواب دیدن توشک , خواب دیدن ویسترک , خواب دیدن رخت خواب , رویای تختخواب , رویای بستر , رویای تشک , رویای خوابگاه , رویای دواج , رویای رختخواب , رویای فراش , رویای توشک , رویای ویسترک , رویای رخت خواب , تعبیر تختخواب , تعبیر بستر , تعبیر تشک , تعبیر خوابگاه , تعبیر دواج , تعبیر رختخواب , تعبیر فراش , تعبیر توشک , تعبیر ویسترک , تعبیر رخت خواب , خواب تختخواب , خواب بستر , خواب تشک , خواب خوابگاه , خواب دواج , خواب رختخواب , خواب فراش , خواب توشک , خواب ویسترک , خواب رخت خواب ,
  • سینا احمدی