تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بسته

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک بسته : یک دعوت مهم در آینده نزدیک از شما خواهد شد .

یک بسته کاه : اوقات سختی را خواهید گذارند .

یک بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما می دهند که نباید باعث آشفتگی شما شوند .

یک بسته لباس : خبرهای خوش

یک عده در حال حمل بسته هایی : خواستةهایی شما بزودی برآورده می شود

یکنفردر حال حمل بسته هایی : یک دوست به شما هدیه ای خواهد داد.

یکنفربه شما بسته ای می دهد : این شخص فکرهایی درسر دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بسته , تعبیر خواب بسته توتون , تعبیر خواب بسته لباس , خواب دیدن بسته , خواب دیدن بسته توتون , خواب دیدن بسته لباس , رویای بسته , رویای بسته توتون , رویای بسته لباس , تعبیر بسته , تعبیر بسته توتون , تعبیر بسته لباس , خواب بسته , خواب بسته توتون , خواب بسته لباس ,
  • سینا احمدی