تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بلانکینی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بلانکینی در دست داشتن به خواب، دلیل که او را ازکسی مدد و قوت نباشد. اگر بیند بلانکینی از چوب نرم جسته بود، تاویلش به خلاف این بود که گفته شد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بلانکینی , خواب دیدن بلانکینی , رویای بلانکینی , تعبیر بلانکینی , خواب بلانکینی ,
  • سینا احمدی