تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بلند کردن

در سر زمین رویاها آمده:  

خواب ببینید که دیگران چیزی را بلند می کنید : بیمار خواهید شد .

شما چیز بسیار سنگینی را بلند می کنید : مشکلات بسیار

شما را بلند می کنند : پشتکار و ایستادگی شما در مقابل مخالفان به نهایت می رسد .

شما بچه ای را بلند می کنید : احترام و امتیاز

دیگران را بلند می کنید : یکنفر دشمنی و کینه خود را از شما مخفی می کند .

بوسیله یک دستگاه چیزی را بلند می کنید : پول

یک مرد یک زن را بلند می کند : شادی فراوان

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بلند کردن , تعبیر خواب بالا بردن , تعبیر خواب برداشتن , خواب دیدن بلند کردن , خواب دیدن بالا بردن , خواب دیدن برداشتن , رویای بلند کردن , رویای بالا بردن , رویای برداشتن , تعبیر بلند کردن , تعبیر بالا بردن , تعبیر برداشتن , خواب بلند کردن , خواب بالا بردن , خواب برداشتن ,
  • سینا احمدی