تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بند

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است.

اول: کفر.

دوم: نفاق.

سوم: بخل.

چهارم:دست برداشتن از گناه و معصیت.

هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.

متن از تعبیر خواب جامع

معبران در مورد این خواب گویند:

غل در دست به خواب دیدن، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم.

متن از تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد. بعضی از معبران گویند: چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.

متن از تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد. اگر بند چوبین برپای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی. اگر این کس در سفر بود، به سلامت بازآید. اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگردید که بندش از زربود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد. اگر بر پای خود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد. اگر پای خود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد.

متن از تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بند در خواب، نشانه ثابت قدم بودن در دین است و اگر کسی ببیند که در شهری او را به بند کشیدهاند، مقیم آن شهر میشود و اگر ببیند که در خانه به بند کشیده شده است، با زنی امتحان میشود. اگر کسی در خواب ببیند که همراه با فرد دیگری به بند کشیده شده است، گناه بزرگی مرتکب میشود یا ممکن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگیرد؛ زیرا خداوند میفرمایند:              

«در آن روز گناهکاران را میبینی که در کنار هم به زنجیرها بسته شدهاند». (أبراهیم / 49)

متن از تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بند , تعبیر خواب دست بند , تعبیر خواب زنجیر , تعبیر خواب غل , خواب دیدن بند , خواب دیدن دست بند , خواب دیدن زنجیر , خواب دیدن غل , رویای بند , رویای دست بند , رویای زنجیر , رویای غل , تعبیر بند , تعبیر دست بند , تعبیر زنجیر , تعبیر غل , خواب بند , خواب دست بند , خواب زنجیر , خواب غل ,
  • سینا احمدی