تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بوفالو

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب یک بوفالو دیدید، یعنى با زیرکى توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏سازید. کشتن چندین بوفالو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بوفالو , تعبیر خواب گاومیش , تعبیر خواب بیسون , تعبیر خواب بیزون , خواب دیدن بوفالو , خواب دیدن گاومیش , خواب دیدن بیسون , خواب دیدن بیزون , رویای بوفالو , رویای گاومیش , رویای بیسون , رویای بیزون , تعبیر بوفالو , تعبیر گاومیش , تعبیر بیسون , تعبیر بیزون , خواب بوفالو , خواب گاومیش , خواب بیسون , خواب بیزون ,
  • سینا احمدی