تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بوق زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: خبر دروغ.

دوم: سخن مکروهو ناپسند.

سوم: ظاهر شدن راز.

چهارم: مصیبت وگناهاست.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست. دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند. اگر بیند بوق می زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

بوق زدن به تاویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت. ممکن است در ا تومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم. در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم. هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد. در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد. برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است. چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد. اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم. اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

2ـ دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حکمفرماست .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بوق زدن , تعبیر خواب بوق , تعبیر خواب سرنا زدن , تعبیر خواب نای زدن , تعبیر خواب نواختن بوق , تعبیر خواب نعیب , تعبیر خواب شیپور , تعبیر خواب صور , تعبیر خواب کرنا , تعبیر خواب نای , تعبیر خواب نفیر , خواب دیدن بوق زدن , خواب دیدن بوق , خواب دیدن سرنا زدن , خواب دیدن نای زدن , خواب دیدن نواختن بوق , خواب دیدن نعیب , خواب دیدن شیپور , خواب دیدن صور , خواب دیدن کرنا , خواب دیدن نای , خواب دیدن نفیر , رویای بوق زدن , رویای بوق , رویای سرنا زدن , رویای نای زدن , رویای نواختن بوق , رویای نعیب , رویای شیپور , رویای صور , رویای کرنا , رویای نای , رویای نفیر , تعبیر بوق زدن , تعبیر بوق , تعبیر سرنا زدن , تعبیر نای زدن , تعبیر نواختن بوق , تعبیر نعیب , تعبیر شیپور , تعبیر صور , تعبیر کرنا , تعبیر نای , تعبیر نفیر , خواب بوق زدن , خواب بوق , خواب سرنا زدن , خواب نای زدن , خواب نواختن بوق , خواب نعیب , خواب شیپور , خواب صور , خواب کرنا , خواب نای , خواب نفیر ,
  • سینا احمدی