تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بی‌ادب

در سر زمین رویاها آمده:

شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند .

دیگران بی تربیت هستند :دیگران باعث بوجودآمدن یک حادثه می شوند .

خودتان را در بین افراد بی تربیت می بینید : موفقیت در کارها

دوستان شما بی تربیت هستند : افکار و اخلاق خودتان را بیشتر کنترل کنید .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

In the land of dreams come:
You are rude: Do not let affect on you.
Others are rude: others leads to an accident.
Incivility among your people will see the work success
Your friends are rude: greater control over your thoughts and morality.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بی‌ادب , تعبیر خواب بی‌دانش , تعبیر خواب بی‌فرهنگ , تعبیر خواب گستاخ , خواب دیدن بی‌ادب , خواب دیدن بی‌دانش , خواب دیدن بی‌فرهنگ , خواب دیدن گستاخ , رویای بی‌ادب , رویای بی‌دانش , رویای بی‌فرهنگ , رویای گستاخ , تعبیر بی‌ادب , تعبیر بی‌دانش , تعبیر بی‌فرهنگ , تعبیر گستاخ , خواب بی‌ادب , خواب بی‌دانش , خواب بی‌فرهنگ , خواب گستاخ ,
  • سینا احمدی