تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بی حسی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب حس کنید که تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به این معنا است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

دچار بیحسی شده اید : موفقیت و نتایج عالی در کارها

پای شما بیحس شده است : شادی

باوزی شما بیحس شده : موفقیت بزرگ

دست راست شما بی حس شده : یک دوست به ملاقاتتان می آید .

دست چپ شما بیحس شده : یک میهمان ناخوانده

بدن فرزندانتان بیحس شده : پول فراوان .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
If you feel that all members of the body numb sleep is, in the sense that likely to get sick.
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
Have been experiencing numbness success and excellent results in work
Your leg is numb: Happiness
Bavzy you numb: a big success
Your right hand is numb: a friend is to meet.
Your left hand numb: a Gatecrasher
Body numb your children: a lot of money.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بی حسی , تعبیر خواب سر شدنحس , تعبیر خواب بدون ادراک , تعبیر خواب بی درک , خواب دیدن بی حسی , خواب دیدن سر شدنحس , خواب دیدن بدون ادراک , خواب دیدن بی درک , رویای بی حسی , رویای سر شدنحس , رویای بدون ادراک , رویای بی درک , تعبیر بی حسی , تعبیر سر شدنحس , تعبیر بدون ادراک , تعبیر بی درک , خواب بی حسی , خواب سر شدنحس , خواب بدون ادراک , خواب بی درک ,
  • سینا احمدی