تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پاپیچ

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى پاپیچ در خواب، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است.

Leila tells you about:
View puttee sleeping, recreation and having a good time is indicated.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاپیچ , تعبیر خواب پا پیچ , تعبیر خواب پاتابه , تعبیر خواب بادیج , تعبیر خواب پالیک , تعبیر خواب پای پیچنده , خواب دیدن پاپیچ , خواب دیدن پا پیچ , خواب دیدن پاتابه , خواب دیدن بادیج , خواب دیدن پالیک , خواب دیدن پای پیچنده , رویای پاپیچ , رویای پا پیچ , رویای پاتابه , رویای بادیج , رویای پالیک , رویای پای پیچنده , تعبیر پاپیچ , تعبیر پا پیچ , تعبیر پاتابه , تعبیر بادیج , تعبیر پالیک , تعبیر پای پیچنده , خواب پاپیچ , خواب پا پیچ , خواب پاتابه , خواب بادیج , خواب پالیک , خواب پای پیچنده ,
  • سینا احمدی