تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پالان

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دلیل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دلیل است که زن مستور سازگاری بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دلیل است که زنی از ستیزه روی و ناسازگار و از وی مضرت بیند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد. این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده اند و نمی شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم. چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده اند. داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق. پالان کهنه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود. پالان پاره زن بد دهن و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند. اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می رساند و رنج می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک زن بیگانه باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می کند خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد. اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می شود بخصوص اگر پالان نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است. خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد. اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می بخشد یا می فروشد بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند. برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Saddled see in the sleeping woman. If he sees saddle or from person to rent Order, because the woman or the Maid wisdom. If he sees a saddle on its back, because he dominates and becomes the obedient wife. If he sees the saddle from being wasted, because she separated from him or divorces her.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
If you see the new saddle was good, because the benefit is chaste woman and he wants to be consistent. If he sees saddled coarse and dirty, because the woman on the conflicts and incompatibility and he sees Mzrt.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
the balance of the two sides to be executed. The device has no role in our lives and do not know how many people have never seen it, but it is possible that dream. If someone saddled his head and dream to do so because verifiers traditional saddle with a woman in a dream to have interpreted the woman. New saddled with a woman having good conversation and good-humored. Kidd and forging saddle is an old woman and her husband is led to boredom and irritation. Saddle magpie and dangerous part that creates scandal and notoriety. If you see this dream young and unmarried man is in love, especially if the new saddle. Getting lost is saddled financial losses. Buying and selling saddle saddled woman is getting married divorce and separation between men and women. If a man in his dream that has saddled it gives or sells the difference between he and his wife are separated and fall. Buy saddle for young people love and marriage.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پالان , تعبیر خواب زین , تعبیر خواب پشماگند , تعبیر خواب قتب , تعبیر خواب وکاف , تعبیر خواب اکاف , تعبیر خواب کور اکاف , خواب دیدن پالان , خواب دیدن زین , خواب دیدن پشماگند , خواب دیدن قتب , خواب دیدن وکاف , خواب دیدن اکاف , خواب دیدن کور اکاف , رویای پالان , رویای زین , رویای پشماگند , رویای قتب , رویای وکاف , رویای اکاف , رویای کور اکاف , تعبیر پالان , تعبیر زین , تعبیر پشماگند , تعبیر قتب , تعبیر وکاف , تعبیر اکاف , تعبیر کور اکاف , خواب پالان , خواب زین , خواب پشماگند , خواب قتب , خواب وکاف , خواب اکاف , خواب کور اکاف ,
  • سینا احمدی