تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پاک نویس

آنلی بیتون می گوید:

پاک نویس نوشته‏اى در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‏ى مطلوبى به دست نمى‏آورید. اگر دخترى در خواب مشغول پاک نویس نامه‏اى باشد، یعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‏شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
Clean scripting in sleeping, indicates that the desired result will not get your work done. If the girl was sleeping draft a letter to be clean, that is divided on the issue with his fiancee.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پاک نویس , تعبیر خواب پاکیزه نوشتن , تعبیر خواب تمیز نوشتن , خواب دیدن پاک نویس , خواب دیدن پاکیزه نوشتن , خواب دیدن تمیز نوشتن , رویای پاک نویس , رویای پاکیزه نوشتن , رویای تمیز نوشتن , تعبیر پاک نویس , تعبیر پاکیزه نوشتن , تعبیر تمیز نوشتن , خواب پاک نویس , خواب پاکیزه نوشتن , خواب تمیز نوشتن ,
  • سینا احمدی