تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پدر روحانی

هانس کورت می گوید:

مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که فردى قصد فریب شما را دارد.متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است که به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت کننده ای روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است که فرد مکاری شما را از راه راست منحرف می کند .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان کشیش هستید ، نشانة آن است که حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می کنید .متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانة آن است که با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

3ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است که در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Hans Kurt says:
Find spiritual father in a dream, the changes and adverse developments in life. Hear the sounds of preaching spiritual father in a dream, indicates that someone wants to trick you Dard.mtn the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 spiritual father to see if in a dream, a sign that the tours will go bad and uncomfortable, such changes will occur in your life.
2 If you hear sound sleep Preaching at a spiritual father, a sign that the person is cunning you deviate from the right.
3 Bedrooms see if you are a priest, a sign that you violated the rights of others to your advantage comprehensive body of dream interpretation sites
Nly Beeton says:
1 If you're in a dream to see the Holy Father, a sign that conspiracies are being hatched to destroy you out.
2 If you see the Holy Father's prayer, a sign that deception and flattery, sir animal and the tricks will be captured mind-boggling.
3 If a young woman in his dream that the Holy Father is talking, a sign that the fat will be submitted Zbanyhay insidiously and by doing so would hurt its reputation. But if the Holy Father in his dream to marry, despite the poverty and internal adversity and temptation will maintain his reputation.
Text from the site of dream interpretation

\nv

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پدر روحانی , تعبیر خواب پدرروحانی , تعبیر خواب پدر مقدس , تعبیر خواب کشیش , تعبیر خواب مطران , خواب دیدن پدر روحانی , خواب دیدن پدرروحانی , خواب دیدن پدر مقدس , خواب دیدن کشیش , خواب دیدن مطران , رویای پدر روحانی , رویای پدرروحانی , رویای پدر مقدس , رویای کشیش , رویای مطران , تعبیر پدر روحانی , تعبیر پدرروحانی , تعبیر پدر مقدس , تعبیر کشیش , تعبیر مطران , خواب پدر روحانی , خواب پدرروحانی , خواب پدر مقدس , خواب کشیش , خواب مطران ,
  • سینا احمدی