تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرتاب کردن

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند به طرفش سنگ پرت کرد بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند

واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شود

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایانپرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پرتاب هرچیز در خواب، ممکن است بر دشنام دادن به علما و دانشمندان یا تهمت زنا زدن به دیگران تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که هدف و نشانهای را معین نموده و به طرف آن پرتاب میکند و پرتابش به هدف میخورد، به مراد خود میرسد و اگر در خواب چیزی را به طرف کسی پرتاب کند،اما به هدف اصابت نکند، به آن فرد به ناحق تهمت میزند.

Ismail bin Ash'ath says:
It is feared if he sees him throwing stones at it is feared to be accused of adultery and Guilt
If he sees someone threw to her Shkrya sugar almond or if it is well-known person gives something to sleep between
Anonymous Vagrbynd Shkrya sugar almond or threw away his part is Vtayy Award
If he saw eating by four Payanprt interpretation that is ignorant spend your money
 Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Throw everything in sleep, may insult or slander the scholars interpreted adultery to other people. Limbaugh is wrong.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرتاب کردن , تعبیر خواب انداختن , تعبیر خواب تیر پرتاب , تعبیر خواب افگندن , تعبیر خواب پرت کردن , تعبیر خواب افکندن , تعبیر خواب قذف , تعبیر خواب هتف , تعبیر خواب دحو , تعبیر خواب رمی , تعبیر خواب قد , تعبیر خواب پرانیدن , تعبیر خواب پراندن , خواب دیدن پرتاب کردن , خواب دیدن انداختن , خواب دیدن تیر پرتاب , خواب دیدن افگندن , خواب دیدن پرت کردن , خواب دیدن افکندن , خواب دیدن قذف , خواب دیدن هتف , خواب دیدن دحو , خواب دیدن رمی , خواب دیدن قد , خواب دیدن پرانیدن , خواب دیدن پراندن , رویای پرتاب کردن , رویای انداختن , رویای تیر پرتاب , رویای افگندن , رویای پرت کردن , رویای افکندن , رویای قذف , رویای هتف , رویای دحو , رویای رمی , رویای قد , رویای پرانیدن , رویای پراندن , تعبیر پرتاب کردن , تعبیر انداختن , تعبیر تیر پرتاب , تعبیر افگندن , تعبیر پرت کردن , تعبیر افکندن , تعبیر قذف , تعبیر هتف , تعبیر دحو , تعبیر رمی , تعبیر قد , تعبیر پرانیدن , تعبیر پراندن , خواب پرتاب کردن , خواب انداختن , خواب تیر پرتاب , خواب افگندن , خواب پرت کردن , خواب افکندن , خواب قذف , خواب هتف , خواب دحو , خواب رمی , خواب قد , خواب پرانیدن , خواب پراندن ,
  • سینا احمدی