تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرتره

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب به یک پرتره‏ى زیبا نگاه کنید، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است.

Nly Beeton says:
If in a dream to see a beautiful portrait, shows betrayal and disloyalty.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرتره , تعبیر خواب تصویر , تعبیر خواب تمثال , تعبیر خواب شمایل , تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب عکس , تعبیر خواب نقش , خواب دیدن پرتره , خواب دیدن تصویر , خواب دیدن تمثال , خواب دیدن شمایل , خواب دیدن صورت , خواب دیدن عکس , خواب دیدن نقش , رویای پرتره , رویای تصویر , رویای تمثال , رویای شمایل , رویای صورت , رویای عکس , رویای نقش , تعبیر پرتره , تعبیر تصویر , تعبیر تمثال , تعبیر شمایل , تعبیر صورت , تعبیر عکس , تعبیر نقش , خواب پرتره , خواب تصویر , خواب تمثال , خواب شمایل , خواب صورت , خواب عکس , خواب نقش ,
  • سینا احمدی