تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرچم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن علم به خواب بر چهار وجه است.

اول:ریاست و مهتری.

دوم: سفر.

سوم: جاه ومقام و بزرگی.

چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال).

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

علم به خواب، دلیل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است. اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند. دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است که موضوعى آبروى شما را تهدید مى‏کند.

شما یک پرچم حمل می کنید : احترام و شخصیت شما بالاتر می رود .

یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا میکنید  و بر رقیبان پیروز می شوید .

پرچم سفید : موفقیت در کارها

پرچم سرمه ای : دیگران باعث خوشبختی شما خواهند شد .

پرچم آبی : موفقیت و پیشرفت

پرچم زرد : تغییرات مهم درکارها و معاملات .

پرچم قرمز : مشاجره و نزاع

پرچم سبز : شانس در عشق

پرچم سیاه : بدشانسی به دنبال شما می آید .

پرچم قهوه ای : یک رفاقت پر ارزش

پرچم طلائی : معامله یا قرارداد با افرادی که خیلی دور از شما قرار دارند .

لیلا برایت می گوید:

برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین مى‏آورید، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى‏کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.

 


علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد. اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است

Imam Sadiq says:
View the science of sleep has four.
First Presidency and Elder.
The second trip.
Third, officials and big ambitions.
Fourth: good conditions (good condition).
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Science of Sleep, is due to travel. If he sees King gave scientific proof of status and was great. Especially science sees white or green.
Jaber al-Maghribi says:
If you see a big white science, because the solvency speak, and he will benefit. If you see the black of the reason is that the judge or orator.
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Flags in a dream, the scholar or ascetic or wealthy, generous man implies that people obey him. The red flag symptoms, pain symptoms and Bella yellow flag, green flag signs Prkhyr and blessed journey, the white flag, black flag sign sign of rain and high prices, drought and hunger. If someone is hesitant in doing something in a dream, to see the flag or torch, a sign that will guide and find your way out. See flags sleep for women, the husband is interpreted.
Nly Beeton says:
If you see yourself in a dream flag, indicative of the success of doing things. Signaling with flags in a dream, in the sense that the issue threatens your reputation.
You carry a banner of respect and your personality is higher.
A flag: luck saved you win and you rival.
White flag: Success in work
Blue flag: You will no longer cause happiness.
The blue flag Success and Achievement
Yellow flag: Important changes in the work and transactions.
Red flag: the contention and strife
Green flag: a chance at love
Black Flag: Unlucky for you.
Flag Brown: a valuable friendship
Flag Golden transaction or contract with individuals who are very far from you.
Leila tells you about:
Sleep raised the flag in sign of grief. If you get less sleep to see the flag, a sign that detect their mistakes will win. Seeing the black flag sleep, a sign of the enemy conspiracy.
Nly Beeton says:
View the flagship in a dream, in the sense that someone close to you feel jealous. If you see a group flagship in his sleep, in the sense that you are doing your job.

Science to dream, because the Imam or Zahedi was a wise man or rich or Sakhi. If he sees that science, because we exposition of these people who will benefit. If he sees that science Byftad waste, the interpretation to the contrary..

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرچم , تعبیر خواب بیرق , تعبیر خواب درفش , تعبیر خواب رایت , تعبیر خواب علم , تعبیر خواب لوا , تعبیر خواب زبانه , تعبیر خواب لهیب , خواب دیدن پرچم , خواب دیدن بیرق , خواب دیدن درفش , خواب دیدن رایت , خواب دیدن علم , خواب دیدن لوا , خواب دیدن زبانه , خواب دیدن لهیب , رویای پرچم , رویای بیرق , رویای درفش , رویای رایت , رویای علم , رویای لوا , رویای زبانه , رویای لهیب , تعبیر پرچم , تعبیر بیرق , تعبیر درفش , تعبیر رایت , تعبیر علم , تعبیر لوا , تعبیر زبانه , تعبیر لهیب , خواب پرچم , خواب بیرق , خواب درفش , خواب رایت , خواب علم , خواب لوا , خواب زبانه , خواب لهیب ,
  • سینا احمدی