تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرخاش

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند، به این معنى است که در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.

Nly Beeton says:
If you dream you see the aggressing others, indicate that due to the bad behavior of others distance themselves from you. If you dream to be aggressive, cunning means that people fall into the trap.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرخاش , تعبیر خواب تشر , تعبیر خواب توپ وتشر , تعبیر خواب درشتی , تعبیر خواب عتاب , تعبیر خواب معاتبه , تعبیر خواب واخواهی , خواب دیدن پرخاش , خواب دیدن تشر , خواب دیدن توپ وتشر , خواب دیدن درشتی , خواب دیدن عتاب , خواب دیدن معاتبه , خواب دیدن واخواهی , رویای پرخاش , رویای تشر , رویای توپ وتشر , رویای درشتی , رویای عتاب , رویای معاتبه , رویای واخواهی , تعبیر پرخاش , تعبیر تشر , تعبیر توپ وتشر , تعبیر درشتی , تعبیر عتاب , تعبیر معاتبه , تعبیر واخواهی , خواب پرخاش , خواب تشر , خواب توپ وتشر , خواب درشتی , خواب عتاب , خواب معاتبه , خواب واخواهی ,
  • سینا احمدی