تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرده

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند. اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید. متن از سایت تعبیر خواب جامع

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشدمتن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است پرده در خواب، به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه میدارد، تعبیر شود. ممکن است پرده، بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود. پرده بر دورویی نیز، دلالت دارد.متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1. مشاهده‏ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید.

2. اگر در خواب پرده‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.

3. مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید.

4.اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

5. دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند .

6. دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .متن از سایت تعبیر خواب جامع

مولف می گوید:

دوختن پرده در خواب دلیل بر غم واندوه است وهرکه پرده  می دوزد گرفتار غم واندوه می شود.خواه در خواب کسی که پرده می دوزد خود خواببین نباشد

اگر کسی در مغازه پرده بدوزد وشغلش آن نباشد ورشکست خواهد شدمتن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Whoever dreamed curtains hung on, if it is tight and if thick, sadness and fear in the portfolio. If the curtain on the great poets sees, or the mosque or the market was grief and fear Zym.mtn the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If you see the curtains were violated, because the Lord is the reappearance of grief and fear and the blind see and was not known to be safe, grief is more difficult, if known. The text easier to interpret dreams of a comprehensive site
Jaber al-Maghribi says:
New curtains and rural Ranykv king was bad and all the good old curtains Nbashd.mtn the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
See old curtains in every situation is not good and that's sorrow. New curtains The difference is not that big of grief and can not fight it, and out of the forklift. If we see the veil in public places, such as in a dream to sleep on the streets have Vrykhth curtains tells you a general discomfort. An event that everyone is sad. If visitors to dream that her curtains were torn fuel or indicate that in the coming days will find sadness and pain relief. Pushing the removal is lawful curtain fabric curtain aside as much as the same amount applied. Vrykhtn curtains and blinds to cause haze and boredom is installed. If the blinds in your home is your Vyzyd trouble for you and you can install curtains at home. For others, you get discomfort. Text from the site of dream interpretation
Youcef Nabi (PBUH) said:
Stealing blinds Bashdmtn see the abundance state of dream interpretation comprehensive site
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Sleep may be curtains, a friend or a partner who holds the secrets to himself, interpreted. May Curtain rising on secrecy not imply that the secret and scandal interpreted. Also reveals hypocrisy, implying Dard.mtn the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1. View the curtains in the bedroom, suggest that the selfish people you meet.
2. If you sleep in dirty and torn curtains you see is indicative of controversy.
3. View the curtains of elaborately in a dream, in the sense that the material life to pay.
4. If a girl sleeping observe that elaborately and beautiful curtains of his room, in the sense that the wife of wealthy will find.
5. View the curtains in the bedroom, a sign that your visitors are upset and worried.
6. View the bedroom curtains dirty, disgraceful and shameful fights implies a comprehensive body of dream interpretation sites
The author says:
Sew curtains in the bedroom because the sadness is sadness caught Vhrkh weaves the curtains in the bedroom Shvd.khvah who weaves the curtain itself is not Khvabbyn
If someone in the shop sew curtains Shdmtn Vshghlsh it will not bankrupt the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرده , تعبیر خواب حجاب , تعبیر خواب غشاء , تعبیر خواب غِشاوه , تعبیر خواب خِدر , تعبیر خواب غطاء , تعبیر خواب تتق , تعبیر خواب پوشه , تعبیر خواب پوشنه , تعبیر خواب سِتر , تعبیر خواب سِتاره , تعبیر خواب اِستاره , تعبیر خواب سِجاف , تعبیر خواب سَجف , تعبیر خواب قشر , تعبیر خواب سدیل , تعبیر خواب سُدل , تعبیر خواب سِدل , تعبیر خواب وقاء , تعبیر خواب پوشش , خواب دیدن پرده , خواب دیدن حجاب , خواب دیدن غشاء , خواب دیدن غِشاوه , خواب دیدن خِدر , خواب دیدن غطاء , خواب دیدن تتق , خواب دیدن پوشه , خواب دیدن پوشنه , خواب دیدن سِتر , خواب دیدن سِتاره , خواب دیدن اِستاره , خواب دیدن سِجاف , خواب دیدن سَجف , خواب دیدن قشر , خواب دیدن سدیل , خواب دیدن سُدل , خواب دیدن سِدل , خواب دیدن وقاء , خواب دیدن پوشش , رویای پرده , رویای حجاب , رویای غشاء , رویای غِشاوه , رویای خِدر , رویای غطاء , رویای تتق , رویای پوشه , رویای پوشنه , رویای سِتر , رویای سِتاره , رویای اِستاره , رویای سِجاف , رویای سَجف , رویای قشر , رویای سدیل , رویای سُدل , رویای سِدل , رویای وقاء , رویای پوشش , تعبیر پرده , تعبیر حجاب , تعبیر غشاء , تعبیر غِشاوه , تعبیر خِدر , تعبیر غطاء , تعبیر تتق , تعبیر پوشه , تعبیر پوشنه , تعبیر سِتر , تعبیر سِتاره , تعبیر اِستاره , تعبیر سِجاف , تعبیر سَجف , تعبیر قشر , تعبیر سدیل , تعبیر سُدل , تعبیر سِدل , تعبیر وقاء , تعبیر پوشش , خواب پرده , خواب حجاب , خواب غشاء , خواب غِشاوه , خواب خِدر , خواب غطاء , خواب تتق , خواب پوشه , خواب پوشنه , خواب سِتر , خواب سِتاره , خواب اِستاره , خواب سِجاف , خواب سَجف , خواب قشر , خواب سدیل , خواب سُدل , خواب سِدل , خواب وقاء , خواب پوشش ,
  • سینا احمدی