تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرده رنگارنگ

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند که به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانة آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

Nly Beeton says:
1 View slideshow elaborately and expensive sleep, a sign that life will be filled with luxury and nobility of interest to you.
2 View elaborately and torn curtain in the bedroom, it is a sign that your desire will be fulfilled.
3 If you see that the sleeping girl to his room window curtain is hung elaborately, it is a sign that soon will marry someone rich.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرده رنگارنگ , تعبیر خواب پرده پرنقش و نگار , خواب دیدن پرده رنگارنگ , خواب دیدن پرده پرنقش و نگار , رویای پرده رنگارنگ , رویای پرده پرنقش و نگار , تعبیر پرده رنگارنگ , تعبیر پرده پرنقش و نگار , خواب پرده رنگارنگ , خواب پرده پرنقش و نگار ,
  • سینا احمدی