تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرستار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می کند ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترک می گوید ، علامت آن است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

3ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می کند ، نشانة آن است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید ، نشانة آن است که به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .

خواب یک پرستار : در یک نزاع بزرگ گرفتار خواهید شد .

پرستاران در بیمارستان : شادی و رضایت

پرستاران در یک خانه : ضرر مالی

شما احتیاج به پرستار دارید : بزودی بچه دار خواهید شد .

یک پرستار و یک دکتر : بدبختی

یک زن خواب ببیند که پرستار است : فداکاری او باعث بدست آوردن یک موفقیت مهم برای او میشود.

شما پرستار بچه هستید : منتظر خبرهای ناراحت کننده باشید .

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

خواب ببینید که از شخصی پرستاری می کنید :

احترام شما بیشتر خواهد شد .

از شوهر یا زنتان پرستاری می کنید : یک عشق پاک

از فرزندانتان پرستاری می کنید : خبرهای خوش

از پدر و مادرتان پرستاری می کنید : خطرمرگ

ازفامیل مراقبت و پرستاری می کنید : وارث پول هنگفتی خواهید شد .

دیگران از شما پرستاری می کنند :شادی بزرگ .

Nly Beeton says:
1 bedroom See if you care to nursing homes, a sign that the family will be always healthy.
2 Bedrooms see if you leave the nursing home said, a sign that the family will be always healthy.
3 if the nursing care for the sick woman's dream, it is a sign of special respect among the people who are selflessly earned.
4 If a woman is sleeping and sick leave to see the nurse says, a sign that would yield to the temptation seductive.
Sleep is a nurse in a large conflict will be caught.
Nurses: Happiness and satisfaction
Nurse in a home: financial loss
You need to nurse you: you will have a baby soon.
A nurse and a doctor: Misfortune
Women who nurse a dream that her sacrifice would obtain an important breakthrough for him.
You nanny in: disturbing news waiting for you.
Nly Beeton says:
If sleep does not care nurse See who you sign that your disease threatens.
If a woman is nursing one dream of your baby, it is a sign that something nice will be busy. 2 If nursing the baby girl's dream, a sign that authorities will gain valuable and reliable.
3 If a man sees his dreams of young children does not care, it is a sign of our responsibility to promote a coordinated manner.
See that from private nursing sleep you get:
You will be respected more.
The husband or nursing Zntan: a pure love
The nursing of children: good news
Nursing your parents you get: Khtrmrg
Azfamyl care for you: You will inherit a lot of money.
Others of you are nursing: great joy.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرستار , تعبیر خواب پرستاری , تعبیر خواب تیماردار , تعبیر خواب کنیز , تعبیر خواب خدمتکار , تعبیر خواب خادمه , تعبیر خواب خادم , تعبیر خواب ربیبه , تعبیر خواب قین , تعبیر خواب وصیف , تعبیر خواب بنده , تعبیر خواب عبد , خواب دیدن پرستار , خواب دیدن پرستاری , خواب دیدن تیماردار , خواب دیدن کنیز , خواب دیدن خدمتکار , خواب دیدن خادمه , خواب دیدن خادم , خواب دیدن ربیبه , خواب دیدن قین , خواب دیدن وصیف , خواب دیدن بنده , خواب دیدن عبد , رویای پرستار , رویای پرستاری , رویای تیماردار , رویای کنیز , رویای خدمتکار , رویای خادمه , رویای خادم , رویای ربیبه , رویای قین , رویای وصیف , رویای بنده , رویای عبد , تعبیر پرستار , تعبیر پرستاری , تعبیر تیماردار , تعبیر کنیز , تعبیر خدمتکار , تعبیر خادمه , تعبیر خادم , تعبیر ربیبه , تعبیر قین , تعبیر وصیف , تعبیر بنده , تعبیر عبد , خواب پرستار , خواب پرستاری , خواب تیماردار , خواب کنیز , خواب خدمتکار , خواب خادمه , خواب خادم , خواب ربیبه , خواب قین , خواب وصیف , خواب بنده , خواب عبد ,
  • سینا احمدی