تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرهیز

آنلی بیتون می گوید:

ازنوشیدن یک آشامیدنی خودداری می کنید : مراقب رقیب باشید .

ازخوردن الکل پرهیز می کنید : وقایع مهم و بسیار سودمند در انتظار شماست .

نزدیکانتان از نوشیدن الکل پرهیز می کنند : عمرشما طولانی است .

دوستان از نوشیدن الکل پرهیز می کنند : از دوستان حسود پرهیز کنید .

Nly Beeton says:
Aznvshydn a drinking you will not: Be careful rivals are.
Eating alcohol you of important events and very beneficial awaits you.
Close to drinking alcohol are: Mrshma long.
Friends of drinking alcohol are: the jealous friends, avoid it.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرهیز , تعبیر خواب اتقا , تعبیر خواب اجتناب , تعبیر خواب احتراز , تعبیر خواب تجنب , تعبیر خواب تحرز , تعبیر خواب حذر , تعبیر خواب خویشتنداری , تعبیر خواب دوری , تعبیر خواب رژیم , تعبیر خواب کفنفس , تعبیر خواب گریز , تعبیر خواب ورع , خواب دیدن پرهیز , خواب دیدن اتقا , خواب دیدن اجتناب , خواب دیدن احتراز , خواب دیدن تجنب , خواب دیدن تحرز , خواب دیدن حذر , خواب دیدن خویشتنداری , خواب دیدن دوری , خواب دیدن رژیم , خواب دیدن کفنفس , خواب دیدن گریز , خواب دیدن ورع , رویای پرهیز , رویای اتقا , رویای اجتناب , رویای احتراز , رویای تجنب , رویای تحرز , رویای حذر , رویای خویشتنداری , رویای دوری , رویای رژیم , رویای کفنفس , رویای گریز , رویای ورع , تعبیر پرهیز , تعبیر اتقا , تعبیر اجتناب , تعبیر احتراز , تعبیر تجنب , تعبیر تحرز , تعبیر حذر , تعبیر خویشتنداری , تعبیر دوری , تعبیر رژیم , تعبیر کفنفس , تعبیر گریز , تعبیر ورع , خواب پرهیز , خواب اتقا , خواب اجتناب , خواب احتراز , خواب تجنب , خواب تحرز , خواب حذر , خواب خویشتنداری , خواب دوری , خواب رژیم , خواب کفنفس , خواب گریز , خواب ورع ,
  • سینا احمدی