تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پرهیزگار

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که در زندگى پرهیزکار هستید، به این معنى است که به تمام اهدافتان مى‏رسید.

خواب پرهیزکاری : اطرافیان شما را اشخاص نادرست تشکیل می دهند .

شما پرهیزکار هستید : دشمنان بسیاری در اطراف شما هستند .

بچه ها پرهیزکار هستند : دروغها را باور نکنید ./

دوستان پرهیزکارهستند : دریک دام خواهید افتاد.

همسران پرهیزکار : خود را در یک موقعیت متزلزل و نااستوار خواهید یافت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
If you dream you see where the righteous life, this means that all goals are reached.
Sleep righteousness: people around you are incorrect.
You are righteous: Many enemies are around you.
Children are righteous: Do not believe the lies ./
Friends Prhyzkarhstnd: You fell in a trap.
Righteous wives: you will find yourself in a situation precarious and unstable.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پرهیزگار , تعبیر خواب پارسا , تعبیر خواب پرهیزکار , تعبیر خواب زاهد , تعبیر خواب صالح , تعبیر خواب فرهومند , تعبیر خواب مومن , تعبیر خواب متدین , تعبیر خواب متقی , خواب دیدن پرهیزگار , خواب دیدن پارسا , خواب دیدن پرهیزکار , خواب دیدن زاهد , خواب دیدن صالح , خواب دیدن فرهومند , خواب دیدن مومن , خواب دیدن متدین , خواب دیدن متقی , رویای پرهیزگار , رویای پارسا , رویای پرهیزکار , رویای زاهد , رویای صالح , رویای فرهومند , رویای مومن , رویای متدین , رویای متقی , تعبیر پرهیزگار , تعبیر پارسا , تعبیر پرهیزکار , تعبیر زاهد , تعبیر صالح , تعبیر فرهومند , تعبیر مومن , تعبیر متدین , تعبیر متقی , خواب پرهیزگار , خواب پارسا , خواب پرهیزکار , خواب زاهد , خواب صالح , خواب فرهومند , خواب مومن , خواب متدین , خواب متقی ,
  • سینا احمدی