تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می زنیم و می پریم یا از زمین روی دیوار می پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می آید که در نتیجه تنزل می یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می جهد و به راهی دور می رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه های کف آب دیده می شدخوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بودخبری است از یک شکست. اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می شویم. همین حال است اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم. چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می جهد تحولی مطلوب پیش می آید و مشکل او گشوده می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده اند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است که با کوشش به هر چه که می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است که اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممکن می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است که در امور عاطفی شکست خواهید خورد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Jump and bounce in a dream interpretation and transformation in the life of a dreamer of dreams. as a result, we find that comes in the fall. If visitors to dream that leaps out is the way it is shown that mutations in the journey ahead Enqelab during sleep. of a failure. If the water was stinking and it jumped immediate we caught a disease. Meanwhile, if the jump from light to dark room. If the viewer dream of a good thing leaps somewhere dark to clear local problem arises and he is open. If the viewer dream to have someone to bounce cane or wood to rely. If it is not firmly and if the supporting wooden cane was a place reliance sturdy iron. In general, accept change and travel bounce sleep is a kind of transformation in the lives of ancient bounce as verifiers have to travel to interpretation.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If you see sleeping on something jumped, a sign that the effort will find whatever you want. But if you fall asleep see when jumping to the ground, a sign that the bitter events, makes it impossible to continue living.
2 If you see sleeping on the wall, jumped down, a sign that the emotional state will be defeated.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پریدن , تعبیر خواب جهیدن , تعبیر خواب پرش , تعبیر خواب جستن , تعبیر خواب خیز کردن , تعبیر خواب خیز برداشتن , تعبیر خواب رها شدن , تعبیر خواب رهایی یافتن , خواب دیدن پریدن , خواب دیدن جهیدن , خواب دیدن پرش , خواب دیدن جستن , خواب دیدن خیز کردن , خواب دیدن خیز برداشتن , خواب دیدن رها شدن , خواب دیدن رهایی یافتن , رویای پریدن , رویای جهیدن , رویای پرش , رویای جستن , رویای خیز کردن , رویای خیز برداشتن , رویای رها شدن , رویای رهایی یافتن , تعبیر پریدن , تعبیر جهیدن , تعبیر پرش , تعبیر جستن , تعبیر خیز کردن , تعبیر خیز برداشتن , تعبیر رها شدن , تعبیر رهایی یافتن , خواب پریدن , خواب جهیدن , خواب پرش , خواب جستن , خواب خیز کردن , خواب خیز برداشتن , خواب رها شدن , خواب رهایی یافتن ,
  • سینا احمدی