تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پژواک

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن پژواک صداى کسى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید.

Nly Beeton says:

Hear the echo impregnated, indicate that you have bad days ahead.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پژواک , تعبیر خواب انعکاس صوت , تعبیر خواب بازتاب , تعبیر خواب طنین , خواب دیدن پژواک , خواب دیدن انعکاس صوت , خواب دیدن بازتاب , خواب دیدن طنین , رویای پژواک , رویای انعکاس صوت , رویای بازتاب , رویای طنین , تعبیر پژواک , تعبیر انعکاس صوت , تعبیر بازتاب , تعبیر طنین , خواب پژواک , خواب انعکاس صوت , خواب بازتاب , خواب طنین ,
  • سینا احمدی