تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پستچی New Page 1

لیلا برایت می گوید:

دیدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که با یک پستچى برخورد مى‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادى بخش است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

2ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانة تان می گذرد ، نشانة آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانة آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

5ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .

پستچی نامه ها را می آورد : خبرهای ناراحت کننده

شما صدای سوت زدن یک پستچی را می شنوید : یک ملاقاتی غیره منتظره

یک پستچی مخصوص نامه های شما را می آورد : شانس و شادی

پستچی نامه های شما را در صندوق می اندازد : علامت نابودی مخالفان .

یک نامه را به پستچی می دهید : حسادت شما را رنج می دهد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
View the postman in a dream, a sign of joy and happy. If you see a dream encounter with a postman, revealed the news is important and joyful.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If your dream is to see the postman letters, sign it that soon you will hear joyful news.
2 Psytchy whistling sound asleep, mark the uninvited guest.
3 Bedrooms see if the postman with a letter to give you the house of your passes, a sign of grief and despair that will be.
4 If you see the postman sleep until you post the letter, sign it caused others to suffer jealousy.
5 conversation with the postman in sleep, symptoms that get into the scandalous adventures.
Postman brings letters: sad news
You hear the sound of a postman whistling: an unexpected meeting
For a postman brings letters you: luck and happiness.
Postman letters as you would in the cast: Mark annihilate the opponents.
A letter to the postman form: envy you suffer.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پستچی , تعبیر خواب نامه‌رسان , تعبیر خواب فراش , تعبیر خواب چاپار , تعبیر خواب پیک , تعبیر خواب برید , خواب دیدن پستچی , خواب دیدن نامه‌رسان , خواب دیدن فراش , خواب دیدن چاپار , خواب دیدن پیک , خواب دیدن برید , رویای پستچی , رویای نامه‌رسان , رویای فراش , رویای چاپار , رویای پیک , رویای برید , تعبیر پستچی , تعبیر نامه‌رسان , تعبیر فراش , تعبیر چاپار , تعبیر پیک , تعبیر برید , خواب پستچی , خواب نامه‌رسان , خواب فراش , خواب چاپار , خواب پیک , خواب برید ,
  • سینا احمدی