تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پسته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب به این معنی است که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه ببینید که کسی پسته به شما داد باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است. پوست پسته بدون مغز در خواب غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود. اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود. درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. چنانچه مردی سالمند ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده اشت یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند. اگر دختر جوانی ببیند که مغز پسته می خورد عاشق می شود و ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Pistachio sleep, mental and intellectual engagement that can sometimes be amusing or inspiring. If you see a woman in a dream pistachio gossip and behind it and speak it. If you see that someone gave you cause confusion because you will pistachio and pistachio if the familiar is a family affair. Pistachio without sleep, the brain is sad and disappointing results, especially when you perform a task. If a container filled with pistachio cream in a dream saw in what you lose, but if you see the kernel will find success without much effort earn substantial profits. If a man sees a woman and married his wife, pistachios offer a good and smart and intelligence to be a child. The pistachio tree blatantly busy family. If you see a young girl who falls in love and get married there pistachios, but after her marriage long talk a lot and done. If the kernel women get together and talk about the things that they say.
Text from the site of dream interpretation
Youcef Nabi (PBUH) said:
Jvzvpsth see Vbadam and hazelnuts and fruity white Dygrbamrd much discussion and dispute among them be
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پسته , تعبیر خواب فستق , خواب دیدن پسته , خواب دیدن فستق , رویای پسته , رویای فستق , تعبیر پسته , تعبیر فستق , خواب پسته , خواب فستق ,
  • سینا احمدی