تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پشه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پشه، مردی ضعیف و خوار و ناکس است و کاری اندک و حقیر کند. اگر بیند با پشه جنگ می کرد، دلیل که با مردی ضعیف خصومت کند. اگر بیند پشه به گلوی او فرو شد، دلیل که با مردی حقیر به کاری حقیر مشغول شود و از او اندک چیزی بدو رسد. اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می مکد. اگر بیندپشه درگوش یا در بینی او فرو شد و از او رنج و گزند یافت، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که پشه بسیار به خانه او در آمدند، دلیل که او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که پشه گان غلبه کردند و درخانه او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد. اگر بیند که پشه در بینی او شد و بیرون نیامد، دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پشه حشره ای است بی مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان آور که گاه موجب بروز بیماری می شود. پشه در خواب های ما سمبل انسان هایی قرار می گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می آورند و بسا موجب تباهی انسان می گردند.ما معمولا یک پشه در خواب نمی بینیم مگر در شرایط خاص. گاه می بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه ها در فضای خانه ما وزوز می کنند. این نشان دهنده بیم و هراسی است که از بد دهنی و کج اندیشی مردم کوچه بازار داریم. پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می آورند یا کدورت و ملال می دهند. اگر دیدیم پشه یا پشه ها ما را می گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند. اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می شود. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می کند و عمل او موجب ناراحتی می شود. اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده اید.متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنى دشمنى به شما آسیب مى‏رساند.متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است که بیهوده سعی می کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید .

2ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می کشید ، نشانة آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Mosquito, a man weak and humiliated and Knox and work a little petty. If he sees the mosquito war, because the poor man's hostility. If you see a mosquito in her throat was down, because the man is inferior to his humble work and he looks a little something to him. If you see mosquitoes were very worn and she chose him, because the language of the common people and their place Mzrt him alone, because the mosquito sucks blood of the people. If Byndpshh ear or nose collapsed and he was suffering and harm, and the harm is suffered because of the weak beginning.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If it sees that the mosquitoes came to her house, because he comes to grief. If he sees that mosquitoes participants gathered overwhelmed at home, because the enemy is weak Zafar. If you see a mosquito in her nose and came out, because of the tribulations and plagues of the Site Owner of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Mosquito nets and weak but without the annoying loss pills that occasionally cause disease. special. When we see our living room mosquito or mosquitoes are buzzing atmosphere of our house. This reflects the fear that the mouthpiece bad and deceitful people have street. Mass Mosquito embodiment of the ignorant and superficial judgment of Khrdan do not have that power, but he caught his nonsense and boredom that we provide or opacity. If we saw a mosquito or mosquitoes bite us show that the person or people bad to say about us or bad judgment, they are honest in their speech and what is bad untrue to say. If you see mosquitoes that enter the nose of the man we see and talk stupid and weak against a person other cause trouble for us. If you kill mosquito weak enemies away from the Ayd.mtn the site of dream interpretation
Leila tells you:
View the mosquitoes in a dream, indicates that becomes an inconvenience. If you dream you see that mosquito bitten, the enemies you comprehensive interpretation damage Rsand.mtn site
Nly Beeton says:
1 View mosquitoes in a dream, it is a sign that vainly try and attack his enemies stand insidious.
2 Bedrooms see if you kill mosquitoes, a sign that a family of wealth and prosperity to you and you will get a comprehensive body of dream interpretation sites

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پشه , تعبیر خواب موشه , تعبیر خواب سارخک , تعبیر خواب سارشک , تعبیر خواب سپیدپر , تعبیر خواب دَر , تعبیر خواب بعوض , تعبیر خواب بَعُوضَه , تعبیر خواب بق , تعبیر خواب دیپ تر نموسر , تعبیر خواب بَقَّه , تعبیر خواب بُدّ , تعبیر خواب خموش , تعبیر خواب طَیثار , تعبیر خواب طَثیار , تعبیر خواب بَرغَش , خواب دیدن پشه , خواب دیدن موشه , خواب دیدن سارخک , خواب دیدن سارشک , خواب دیدن سپیدپر , خواب دیدن دَر , خواب دیدن بعوض , خواب دیدن بَعُوضَه , خواب دیدن بق , خواب دیدن دیپ تر نموسر , خواب دیدن بَقَّه , خواب دیدن بُدّ , خواب دیدن خموش , خواب دیدن طَیثار , خواب دیدن طَثیار , خواب دیدن بَرغَش , رویای پشه , رویای موشه , رویای سارخک , رویای سارشک , رویای سپیدپر , رویای دَر , رویای بعوض , رویای بَعُوضَه , رویای بق , رویای دیپ تر نموسر , رویای بَقَّه , رویای بُدّ , رویای خموش , رویای طَیثار , رویای طَثیار , رویای بَرغَش , تعبیر پشه , تعبیر موشه , تعبیر سارخک , تعبیر سارشک , تعبیر سپیدپر , تعبیر دَر , تعبیر بعوض , تعبیر بَعُوضَه , تعبیر بق , تعبیر دیپ تر نموسر , تعبیر بَقَّه , تعبیر بُدّ , تعبیر خموش , تعبیر طَیثار , تعبیر طَثیار , تعبیر بَرغَش , خواب پشه , خواب موشه , خواب سارخک , خواب سارشک , خواب سپیدپر , خواب دَر , خواب بعوض , خواب بَعُوضَه , خواب بق , خواب دیپ تر نموسر , خواب بَقَّه , خواب بُدّ , خواب خموش , خواب طَیثار , خواب طَثیار , خواب بَرغَش ,
  • سینا احمدی