تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پل صراط

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند

دیدن پل صراط هوسلطان بود

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Youcef Nabi (PBUH) said:
To traverse the bridge of start
The bridge was Hvsltan
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پل صراط , تعبیر خواب پل چینوت , خواب دیدن پل صراط , خواب دیدن پل چینوت , رویای پل صراط , رویای پل چینوت , تعبیر پل صراط , تعبیر پل چینوت , خواب پل صراط , خواب پل چینوت ,
  • سینا احمدی