تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پلک

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود،  برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید. برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند. پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد. داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت سر او بد خواهند گفت.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

خواب پلکهای زیبا : خوشبختی

پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه.

پلکهای بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
See the eyelids of sleeping, damage or injury if it is not seen, for everyone, especially for women is good, but if it is damaged or injured Furthermore, the sorrow implies.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Eyelid asleep for a married woman and the man's wife and eyelashes clean and reliable and good children. If you see the eyelids and eyelashes healthy and good sleep are that adds to the beauty of your face wife and children will be healthy and show that you can trust and rely on them and you Mstzhr. Eyelids and eyelashes for young girl reputation and Brvst if a young girl in his dream that ugly eyelids and eyelashes to make sure those around behind her and her daughter considerable bad to say do not know. A white eyelashes and eyebrows with black hair and notorious scandal and disgrace. If someone sees his hair black but white Mzhgansh operations that are committed to depersonalize the people behind him would say bad.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
Sleep eyelid beautiful: happiness
Small eyes: a considerable fortune.
Great eyelids: Your life will be long.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پلک , تعبیر خواب پُلُکه , تعبیر خواب بام چشم , تعبیر خواب نیام چشم , تعبیر خواب جفن , تعبیر خواب عَیر , تعبیر خواب مژگان , تعبیر خواب مژه , خواب دیدن پلک , خواب دیدن پُلُکه , خواب دیدن بام چشم , خواب دیدن نیام چشم , خواب دیدن جفن , خواب دیدن عَیر , خواب دیدن مژگان , خواب دیدن مژه , رویای پلک , رویای پُلُکه , رویای بام چشم , رویای نیام چشم , رویای جفن , رویای عَیر , رویای مژگان , رویای مژه , تعبیر پلک , تعبیر پُلُکه , تعبیر بام چشم , تعبیر نیام چشم , تعبیر جفن , تعبیر عَیر , تعبیر مژگان , تعبیر مژه , خواب پلک , خواب پُلُکه , خواب بام چشم , خواب نیام چشم , خواب جفن , خواب عَیر , خواب مژگان , خواب مژه ,
  • سینا احمدی