تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پلنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.

اول: دشمن قوی.

دوم: مال یافتن از دشمن،

سوم: ترس از پادشاه.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند. اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد. اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین برده، بر دشمنش ظفر مییابد و اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست مییابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم. وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد. اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لوک اویتنهاو می گوید :

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانة آن است که در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید کرد .

2ـ کشتن پلنگ در خواب ، نشانة توفیق در کارهاست .

3ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

4ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانة آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .

5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان

یک پلنگ به شما حمله می کند : موفقیت

یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفق خواهید شد.

یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق نمیشوند.

تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.

صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه

پلنگها میجنگند : بیماری

پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.

پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک

یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.

یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.

یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.

شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.

بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید .

اسکلت یک پلنگ : ثروت

یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
View Leopard sleeping on the three aspects.
First, a strong enemy.
Second: Find the enemy's property,
Third, the fear of the king.
Text from the site of dream interpretation
Youcef Nabi (PBUH) said:
Leopard King sees the goodness achieved great Vhrmt
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Leopard sleeping, the enemy was strong and capable. If he sees that the leopard war, because the enemy's enemy and victory and overcoming hostility, ie if the Panthers prevailed on him, on his enemy prevails. If he prevailed on Leopard. He is the enemy prevailed. If Byndgvsht hemi was leopard, because war and hostility fall, but M. and honor and be great.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If you see the leopard meeting, the Exalted and the proof of his ambition and the enemy Raqhr. If he sees the leopard war on each other and Zafar were not any, because the king is the beginning of great fear or disease is difficult and then be healed. If you see hemi was leopard milk, because the enemy is afraid of him and finally secure. If he sees a leopard skin or bone or hair covered, Yaksy gave him, because of enemy property to appreciate it, nothing found. If you see leopard Bksht, because they turn away from Islam and he is not any good.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
See leopards in a dream, the tyrant or enemy implies. If you see someone sleeping leopard destroyed, the enemy is victory and if someone sees that the leopard is mounted, the power is great.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
When Leopard sleeping see ourselves better we can understand and identify who in our lives such Hymnh and strength in the form of a panther in our sleep appears, but in general, leopard sleeping enemy that passed and masculinity as well and even when we cope without harm to his cross and follow-up work. If we saw the leopard sleep with the enemy that we face is stronger than any of us and our dream of a hostile reports unequal treatment. If we saw the leopard escaped and we have powerful animals we fled on such an enemy will win if we saw that the back of the leopard we sit Open trophy and dominate us, and if the leopard head after we had put the enemy to dominate us. And great danger is threatened. And buying a leopard skin leopard skin spoils financial education is to get the more money you will make you happy.
Text from the site of dream interpretation
Avytnhav Luke says:
Leopard fear
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 bedroom see if the leopard is attacking you, a sign of misplaced confidence that you will ruin your future.
2 Kill the leopard sleep, a sign of success in things.
3 View leopard in a cage, a sign that the enemy can not harm you but you have surround.
4 If you see sleeping in the jungle, leopard flee from you, that's a sign of emotional or your job will be faced with headaches, but with effort and perseverance will overcome difficulties.
5 View sleeping leopard skin, a sign of improper personal perks and privileges that brings you to grab.
Leopard dreaming of a victory over enemies.
A leopard will attack you success
A leopard kill: many difficulties ahead, but in the end you will succeed.
A leopard in a cage enemies try to wound you, but they are not successful.
Lot Leopard: will travel abroad for a job.
Leopard roar: distress
Leopards fighting disease
Leopard to each jump you suffer severely.
Jaguars running: deadly
A leopard Dying: A major character will die.
A leopard on a chain drawn: an enemy you will be surprised.
A leopard surprise you: Make friends, you traitor.
You leopard feared enemies are bothering you much.
You will win the Jaguars: Watch your rival.
The skeleton of a leopard: wealth
A baby leopard: happiness.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پلنگ , تعبیر خواب فهد , تعبیر خواب نمر , تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب پارس , تعبیر خواب نمار , تعبیر خواب نمور , خواب دیدن پلنگ , خواب دیدن فهد , خواب دیدن نمر , خواب دیدن یوزپلنگ , خواب دیدن پارس , خواب دیدن نمار , خواب دیدن نمور , رویای پلنگ , رویای فهد , رویای نمر , رویای یوزپلنگ , رویای پارس , رویای نمار , رویای نمور , تعبیر پلنگ , تعبیر فهد , تعبیر نمر , تعبیر یوزپلنگ , تعبیر پارس , تعبیر نمار , تعبیر نمور , خواب پلنگ , خواب فهد , خواب نمر , خواب یوزپلنگ , خواب پارس , خواب نمار , خواب نمور ,
  • سینا احمدی