تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی. دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است. اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود. خوردن پلو با ترشی غم است. با ماست خشم است. با دوغ غم و اندوه است. چنانچه ببینید که پلو را با ماست می خورید حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید. به هر حال دیدن پلو در خواب بد نیست. دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که پلو می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده شوهر می کنند. خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است. چنانچه در خواب دیدید که پلو می خورید اما پلوی شما شلتوک یا شن و ریگ دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Rice or cooked rice is needed. The cooked rice or rice to meet the needs of their people and eating utensils benefit from the goodness and blessing. If you had poured over rice saffron in achieving the goal that you have depression and grief happens that quickly fades. Eating rice with pickled sadness. With our anger. Dough is with sadness. If you feel that you need utensils to eat with us are satisfied but get angry cause. However, Table View is not a bad dream. Young girls of marriageable If you dream of eating utensils or dishes are placed before them, or sitting at the table Rice within it are arranged husband. Eating rice with chicken sleeping better, eating rice and meat. If you saw in a dream that you eat rice, but rice or sand and gravel Polowi you there for you bother to bring, and the one who betrays and lies.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پلو , تعبیر خواب برنج پخته , تعبیر خواب برنج , خواب دیدن پلو , خواب دیدن برنج پخته , خواب دیدن برنج , رویای پلو , رویای برنج پخته , رویای برنج , تعبیر پلو , تعبیر برنج پخته , تعبیر برنج , خواب پلو , خواب برنج پخته , خواب برنج ,
  • سینا احمدی