تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پلیته

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پلیته افروخته در خواب، کارفرمائی است که در پیش مردمان بود و پیرامون وی گردند و خدمتش نمایند. اگر پلیته افروخته نباشد، تاویلش به خلاف این بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Plyth kindled in a dream, employers in and around him are the people and serve them. If Plyth not lit, the interpretation to the contrary.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پلیته , تعبیر خواب فتیله , تعبیر خواب ذبالة , تعبیر خواب ذُبّالة , تعبیر خواب فلیته , تعبیر خواب کنّه , تعبیر خواب مشعل , خواب دیدن پلیته , خواب دیدن فتیله , خواب دیدن ذبالة , خواب دیدن ذُبّالة , خواب دیدن فلیته , خواب دیدن کنّه , خواب دیدن مشعل , رویای پلیته , رویای فتیله , رویای ذبالة , رویای ذُبّالة , رویای فلیته , رویای کنّه , رویای مشعل , تعبیر پلیته , تعبیر فتیله , تعبیر ذبالة , تعبیر ذُبّالة , تعبیر فلیته , تعبیر کنّه , تعبیر مشعل , خواب پلیته , خواب فتیله , خواب ذبالة , خواب ذُبّالة , خواب فلیته , خواب کنّه , خواب مشعل ,
  • سینا احمدی