تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پنبه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است.

اول:مال حلال.

دوم: منفعت.

سوم: سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است. تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند. دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

2ـ اگر کشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد .

3ـ دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانة آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

5ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .

بسته های پنبه :  ثروت.

پنبه میخرید : نقشه های مخالفانتان را باطل خواهید کرد.

پنبه میفروشید: پول

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
View the cotton is to sleep on three sides.
First Financial solvent.
The second benefit.
Third: Head of increased and better than others.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Yours is lawful to sleep as much as he had seen it and cottonseed to sleep, because the property is easily achieved without pain and fatigue.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Cotton sleep and good blessings and the fields of work and graft rupture. Less has been written about the cause of which is unknown Islamic verifiers cotton. View the cotton in good sleep, except in two cases. Cotton Mattresses husband and wife Niknafs is good and benevolent, meat, leather and cotton cushions friends who also have good hands and tongues, and if necessary help and assistance to rush you. View a field full of flowers Cotton hope of victory and success and picking flowers cotton is love, especially for young girls collect bolls of cotton gathering wealth, but the wealth pure and it should attempt to do that without clogging because of the takeover interest. Dignity and respect for white cotton, especially if the good name and honor. If green cotton joy and happiness that is your life. If someone did not cotton to cotton of her looks, and if someone did you get from him benefit and benefit. And if you see things in a dream interpretation spin cotton, cotton into thread you with wisdom and foresight to see something that interests you and brings good results. Woven fabrics of cotton has the same interpretation. Overall cotton sleeping is good to see unless pus or half-burned.
Text from the site of dream interpretation
Youcef Nabi (PBUH) said:
Ecotourism canvas cotton and wheat was solvent once had some sad little say
Vkrbas cotton and so much glory to be
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 See cotton farm in a dream, attaining the mark of a great and active is fruitful.
2 If farmers see Sleeping cotton farm, it is a sign that achieves wealth and abundance.
3 View cotton sleep, for a sign that the manufacturer of this product will benefit greatly. If they dream of such trade, it is a sign that their profession is profitable and effectiveness of the changes will happen.
4 View Cotton packaged mark is to obtain better times.
5 see cotton growing, Nshanhksb high values ​​and ignoring the environment better.
Cotton package: wealth.
Cotton bought maps you will void your opponents.
Cotton sell: money
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پنبه , تعبیر خواب کرشَف , تعبیر خواب کُرسُف , تعبیر خواب کرفُس , تعبیر خواب کرسوف , تعبیر خواب قضم , تعبیر خواب قطب , تعبیر خواب بِرَس , تعبیر خواب قُطْن , تعبیر خواب طُوط , تعبیر خواب قور , تعبیر خواب رازقی , تعبیر خواب خرنف , تعبیر خواب ندف , تعبیر خواب دِعس , تعبیر خواب عَطب , تعبیر خواب عُطب , تعبیر خواب عُطُب , تعبیر خواب عطوب , خواب دیدن پنبه , خواب دیدن کرشَف , خواب دیدن کُرسُف , خواب دیدن کرفُس , خواب دیدن کرسوف , خواب دیدن قضم , خواب دیدن قطب , خواب دیدن بِرَس , خواب دیدن قُطْن , خواب دیدن طُوط , خواب دیدن قور , خواب دیدن رازقی , خواب دیدن خرنف , خواب دیدن ندف , خواب دیدن دِعس , خواب دیدن عَطب , خواب دیدن عُطب , خواب دیدن عُطُب , خواب دیدن عطوب , رویای پنبه , رویای کرشَف , رویای کُرسُف , رویای کرفُس , رویای کرسوف , رویای قضم , رویای قطب , رویای بِرَس , رویای قُطْن , رویای طُوط , رویای قور , رویای رازقی , رویای خرنف , رویای ندف , رویای دِعس , رویای عَطب , رویای عُطب , رویای عُطُب , رویای عطوب , تعبیر پنبه , تعبیر کرشَف , تعبیر کُرسُف , تعبیر کرفُس , تعبیر کرسوف , تعبیر قضم , تعبیر قطب , تعبیر بِرَس , تعبیر قُطْن , تعبیر طُوط , تعبیر قور , تعبیر رازقی , تعبیر خرنف , تعبیر ندف , تعبیر دِعس , تعبیر عَطب , تعبیر عُطب , تعبیر عُطُب , تعبیر عطوب , خواب پنبه , خواب کرشَف , خواب کُرسُف , خواب کرفُس , خواب کرسوف , خواب قضم , خواب قطب , خواب بِرَس , خواب قُطْن , خواب طُوط , خواب قور , خواب رازقی , خواب خرنف , خواب ندف , خواب دِعس , خواب عَطب , خواب عُطب , خواب عُطُب , خواب عطوب ,
  • سینا احمدی