تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پنیر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، مال بسیار است، که در حضر بدست آید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پنیری که از شیر درست شده است، بر رزق و روزی دلالت دارد و برای جنگجو بر پیروزی او تعبیر میشود. دیدن پنیر تر از پنیر خشک بهتر است. خوردن پنیر با نان، بر خسّت دلالت دارد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های ما رزق و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند. مانند ماست ، پنیر، نان و برخی چیزهای دیگر. پنیر یکی از چیزهائی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می بینیم یا تر.ابن سیرین نوشته پنیر اگر خشک باشد و در خواب پنیر خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می آید و چنانچه پنیر تر و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می شود. در نفایس الفنون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می شود در خواب های ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی آید چون خود شیر، شیره جان حیوانی است حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می دهند شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی تواند غم آفرین باشد. در همین نفیس الفنون آمده که دیدن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است. به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می شود و چطور می بینیم. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می برید. پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می رسد که بعد ها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می گردد. چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می دهید از جانب شما کاری خیر انجام می گیرد که سودش به اشخاص می رسد. اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می شود که در نتیجه زیان می بینید. اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می دهد و زیان مالی وارد می آورد و اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است. دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

2ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببینید که در کارخانه‏هاى پنیرسازى کار مى‏کنید، بیانگر داشتن لحظات شادى بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدى بخورید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Cheese to sleep, if it is dry, little wealth that resulted from the viewer's journey and Pnyrtr, it is yours, that obtained in emergency situations.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
More cheese wealth and the blessings that are easy to find and cheese is dry with little benefit trip. If anyone sees bread with cheese to sleep there, because he's on a trip with grief due to low taxes and some of verifiers cause him say it, but soon to be rid of.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
The cheese is made from milk, the provision refers to the warrior on his victory is interpreted. See more of the cheese, dried cheese is better. Eating cheese with bread, to indicate meanness.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
All the things that draw material to be consumed and eat in our dreams and salary provisions and by theme and are decorated. Such as yogurt, cheese, bread and some other things. If cheese is fresh money in my location without suffering the trip is obtained. In a unique Alfnvn stipulates that the milk is provided in our dreams reveal grief and cheese is one of the derivatives of milk but this seems not true, since your milk, juice Kills Animals is halal meat because cows and sheep are not in a bad dream and a promise the day so bountiful and good milk and cheese can not be sad cause. The precious milk Alfnvn come to visit and see and eat food producing animals in good sleep is haram animal milk is bad. However, sleep is good to see the cheese just have to see how the supply is, and how we see. If white mold cheese and fresh in a dream saw that the shop bought or someone gave you a lot of money can be gained or benefited from the cheese or cut someone else. If you sleep on your behalf, you see the cheese to another good job done is the benefit to individuals. If you dream you see the cream cheese has betrayed you to see losses. If the cat eats and fled Pnyrshma crafty woman and damaging deceive you and if you have a piece of cheese cat Be careful that you are a woman trying to temptation. View the cheese asleep for young girls and boys is good and the emotional and spiritual aspects of Tamale.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 View the cheese in a dream, a sign of financial gain is significant. And enjoy healthy entertainment.
2 Eat cheese in a dream is a sign of despair and endure the hardships of life.
Text from the site of dream interpretation
Hans Kurt says:
If sleep do you see the cheese-making plants, indicating a breezy moments. If you sleep, eat cheese corrupt sign that your disease threatens.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پنیر , تعبیر خواب جمار , تعبیر خواب جبن , خواب دیدن پنیر , خواب دیدن جمار , خواب دیدن جبن , رویای پنیر , رویای جمار , رویای جبن , تعبیر پنیر , تعبیر جمار , تعبیر جبن , خواب پنیر , خواب جمار , خواب جبن ,
  • سینا احمدی