تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار وحال او بود، از او غائب شود، یا از دنیا رحلت کند. اگر بیند پی ها بر تن او خشک شدند، دلیل که از دوستان مفارقت جوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پی های تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است. اگر بیند پی های او درشت و قوی بودند، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Following asleep, collector and his work has had. If he sees that tries to sleep on her body or one is dry, because they love the work that he was present, he is absent, and the Demise of the world. If you see the following on his body were dry, because it seeks separation from friends.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Foundations tons, is due to the relatives of the inmate. If he sees the foundations were bold and strong, because relatives and his family is ill and weak.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پی , تعبیر خواب چربی , تعبیر خواب پیه , تعبیر خواب شحم , تعبیر خواب په , تعبیر خواب وزد , تعبیر خواب عصب , تعبیر خواب ریشه , تعبیر خواب عضلة , تعبیر خواب عضیلة , خواب دیدن پی , خواب دیدن چربی , خواب دیدن پیه , خواب دیدن شحم , خواب دیدن په , خواب دیدن وزد , خواب دیدن عصب , خواب دیدن ریشه , خواب دیدن عضلة , خواب دیدن عضیلة , رویای پی , رویای چربی , رویای پیه , رویای شحم , رویای په , رویای وزد , رویای عصب , رویای ریشه , رویای عضلة , رویای عضیلة , تعبیر پی , تعبیر چربی , تعبیر پیه , تعبیر شحم , تعبیر په , تعبیر وزد , تعبیر عصب , تعبیر ریشه , تعبیر عضلة , تعبیر عضیلة , خواب پی , خواب چربی , خواب پیه , خواب شحم , خواب په , خواب وزد , خواب عصب , خواب ریشه , خواب عضلة , خواب عضیلة ,
  • سینا احمدی