تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیاز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

اول: مال حرام،

دوم: غیبت و سخن زشت.

سوم: پشیمانی در کارها.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آن در خواب، خوب و خوردن آن در خواب، بد است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

خواب پیاز : مشاجره

از زمین پیاز میکنید : مشاجره.

پیاز میخورید : یک راز فاش می شود.

پیاز میخورید : مشاجرات شغلی

پیاز میپزید یا سرخ می کنید : یک دوست به ملاقات شما میآید.

پیاز میکارید : یک شانس ، که امیدش را نداشتید .

پیاز مخیرید : احساسات شما جریحه دار شده.

پیاز پرورش میدهید : رقیبان زندگی را بر شما سخت می کنند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است. خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Sleep eating is a three-way bulb.
I: unlawful;
Second, absenteeism and bawdy.
Third regret at things.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Sleep is unlawful onion and spoke ill and ugly, and if armed and veiled dreamer of dreams, in their efforts to resolve the eating is forbidden. If you are not reformer dreamer of dreams, because that is unlawful gathering, always say his ugly words, especially when it is fried onions. If you eat onions, because it is forbidden to eat eventually repent and return to God Almighty.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Seeing it in a dream, sleep well and eat it, bad.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Onion appetite is remarkable, but the mouth will stink and bad odor in the mouth for a few hours left. Some have written verifiers wide bulb on the one hand and on the other hand devouring a day and a blessing. If you dream that eat raw onion ugly and misplaced word in the next few days we will say that we will later lead to embarrassment. Imam Jafar Sadiq (AS) has quoted that eating onion in sleep or eating things forbidden, or uttering abusive language and inappropriate or regret and remorse.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 onion see the amount of sleep, mark it with hatred and envy your success is that people will watch.
2 Eating onions in a dream, mark overcome all opponents.
3 View bulbs come in a dream, a sign that competition in the profession you so there will be things that give interesting effects.
4 View onions in a dream, a sign of gain is limited by profession.
5 If you see sleep when peeling onions tears flowing from the eyes, a sign that your competitors defeat.
Sleep Onions: Contention
Potatoes Onions from you: contention.
Onion eat: it is an open secret.
Onion eat: job disputes
Mypzyd or fried onion: A friend comes to meet you.
Onion Mykaryd: a chance, that their hopes were not.
Mkhyryd onion: your feelings hurt.
Onion're Education: competitors have made life hard on you.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you:
Seeing red onion in a dream, a sign of desperation. Eating onions in a dream, is the success in affairs.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب صوغان , تعبیر خواب بصل , تعبیر خواب ازلیم , تعبیر خواب سوخ , تعبیر خواب دوفص , تعبیر خواب بصلة , تعبیر خواب سوغان , خواب دیدن پیاز , خواب دیدن صوغان , خواب دیدن بصل , خواب دیدن ازلیم , خواب دیدن سوخ , خواب دیدن دوفص , خواب دیدن بصلة , خواب دیدن سوغان , رویای پیاز , رویای صوغان , رویای بصل , رویای ازلیم , رویای سوخ , رویای دوفص , رویای بصلة , رویای سوغان , تعبیر پیاز , تعبیر صوغان , تعبیر بصل , تعبیر ازلیم , تعبیر سوخ , تعبیر دوفص , تعبیر بصلة , تعبیر سوغان , خواب پیاز , خواب صوغان , خواب بصل , خواب ازلیم , خواب سوخ , خواب دوفص , خواب بصلة , خواب سوغان ,
  • سینا احمدی