تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند و بیشتر به تعداد. پیت سوراخ شده گویای تلاش بیهوده ای است که انجام می دهیم و به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
We are small, numerous and Dmshan expectations of life that has no effect on our dreams appear in the form of peat and more to count. Pete pierced suggest trying in vain to do and not reach the desired result.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیت , تعبیر خواب چلیک , تعبیر خواب پیپ , تعبیر خواب چیلیک , تعبیر خواب تُنکه , تعبیر خواب خنب فلزین , تعبیر خواب چلیک فلزی , خواب دیدن پیت , خواب دیدن چلیک , خواب دیدن پیپ , خواب دیدن چیلیک , خواب دیدن تُنکه , خواب دیدن خنب فلزین , خواب دیدن چلیک فلزی , رویای پیت , رویای چلیک , رویای پیپ , رویای چیلیک , رویای تُنکه , رویای خنب فلزین , رویای چلیک فلزی , تعبیر پیت , تعبیر چلیک , تعبیر پیپ , تعبیر چیلیک , تعبیر تُنکه , تعبیر خنب فلزین , تعبیر چلیک فلزی , خواب پیت , خواب چلیک , خواب پیپ , خواب چیلیک , خواب تُنکه , خواب خنب فلزین , خواب چلیک فلزی ,
  • سینا احمدی