تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیچ

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پیچ ببینید، بیانگر انجام کارهاى مشکل است. اگر در خواب پیچ زنگ‏زده‏اى را دیدید، یعنى در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید که باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
See if in a dream turn, is indicative of performing difficult tasks. If you see a rusty screw in a dream, that you have failed to do one of your work will be bothering you.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیچ , تعبیر خواب پیچ و مهره , خواب دیدن پیچ , خواب دیدن پیچ و مهره , رویای پیچ , رویای پیچ و مهره , تعبیر پیچ , تعبیر پیچ و مهره , خواب پیچ , خواب پیچ و مهره ,
  • سینا احمدی