تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیرایه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیرایه در خواب، دلیل بر مال و زینت زنان و کنیزان کند، بر قدر و قیمت پیرایه که دیده است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پیرایه وی اراسته است و به جواهر پوشیده است، دلیل که به قدر آن او را مال حلال حاصل شود. اگر بیند پیرایه او ضایع شد، دلیل که او را غم و اندوه رسد. اگر بیند پیرایه زنان داشت، دلیل که غمگین شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیرایه , تعبیر خواب آرایش , تعبیر خواب بزک , تعبیر خواب حلیه , تعبیر خواب زینت , تعبیر خواب زیور , تعبیر خواب پیرایش , خواب دیدن پیرایه , خواب دیدن آرایش , خواب دیدن بزک , خواب دیدن حلیه , خواب دیدن زینت , خواب دیدن زیور , خواب دیدن پیرایش , رویای پیرایه , رویای آرایش , رویای بزک , رویای حلیه , رویای زینت , رویای زیور , رویای پیرایش , تعبیر پیرایه , تعبیر آرایش , تعبیر بزک , تعبیر حلیه , تعبیر زینت , تعبیر زیور , تعبیر پیرایش , خواب پیرایه , خواب آرایش , خواب بزک , خواب حلیه , خواب زینت , خواب زیور , خواب پیرایش ,
  • سینا احمدی