تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب پیشانی

امام رضا علیه السلام می فرمایند:

امام رضا علیه السلام سپیدی در پیشانی علی ابن یقطین دید  آنرا به دیانت تعبیر فرمود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

اول: جاه و قدر.

دوم: عز و بزرگی.

سوم: فرزند ثروتمند.

چهارم: معیشت محمود.

پنجم: دیانت.

ششم: جود و نیکی واحسان.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پیشانی در خواب، قدر و جاه است. زیرا که موضع سجده باریتعالی است و بعضی گویند پیشانی، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانی او نشانی بود، دلیل که خداوندش در پاک دینی و پرهیزکاری مشهور شود. اگر بیند کسی زخمی بر پیشانی او زد و خون روان شد، دلیل که قدر و جاهش زیاده شود. اگر بیند پیشانی او کوچک شد، تاویلش به خلاف این است. اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیانی به وی رسد. اگر دید بر پیشانی او مو رسته است، دلیل که وام دار شود. اگر دید آن موی سرخ یا سفید است، دلیل که وامش از جهت عیال است. اگر بیند پیشانی او آماس داشت، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید از پیشانی او مار یا کژدم یا چیزی دیگر بیرون آمد، دلیل که او را الم و رنج رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدائی خود پندار شود. اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است. اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا. اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است. اگر بیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد از اینرو، اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته میشود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند. در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است. ابن سیرین استدلال می کند که چون پیشانی محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است.برخی از معبران می گویند پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است. چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم. اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند ولی اگر دیدید که پیشانی شما کوچک شده و منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید. اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود. اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود. اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود. اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می شود. اگر بر پیشانی شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت. داشتن پیشانى صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهاى شما است. بوسیدن پیشانى دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتى دیگران مى‏گردد.

شما پیشانی قشنگی دارید : به قدرت خواهید رسید.

پیشانی اشخاص دیگر : کارکهای جدیدی را شروع خواهید کرد .

یک پیشانی بزرگ : شادی و اخلاق خوش .

یک پیشانی صاف و صیقلی : نفوذ و قدرت بسیاری خواهید داشت .

پیشانی زشت : غذاب .

یک پیشانی با اثر زخم : پول هنگفتی پیدا خواهید کرد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پیشانی , تعبیر خواب جبین , تعبیر خواب رمه , تعبیر خواب ناصیه , تعبیر خواب بنچه , تعبیر خواب ناصیه , تعبیر خواب جبهه , تعبیر خواب پیچه , تعبیر خواب چماچم , تعبیر خواب چکاد , تعبیر خواب صلایه , تعبیر خواب کشه , تعبیر خواب ذؤابه , تعبیر خواب لطاة , خواب دیدن پیشانی , خواب دیدن جبین , خواب دیدن رمه , خواب دیدن ناصیه , خواب دیدن بنچه , خواب دیدن ناصیه , خواب دیدن جبهه , خواب دیدن پیچه , خواب دیدن چماچم , خواب دیدن چکاد , خواب دیدن صلایه , خواب دیدن کشه , خواب دیدن ذؤابه , خواب دیدن لطاة , رویای پیشانی , رویای جبین , رویای رمه , رویای ناصیه , رویای بنچه , رویای ناصیه , رویای جبهه , رویای پیچه , رویای چماچم , رویای چکاد , رویای صلایه , رویای کشه , رویای ذؤابه , رویای لطاة , تعبیر پیشانی , تعبیر جبین , تعبیر رمه , تعبیر ناصیه , تعبیر بنچه , تعبیر ناصیه , تعبیر جبهه , تعبیر پیچه , تعبیر چماچم , تعبیر چکاد , تعبیر صلایه , تعبیر کشه , تعبیر ذؤابه , تعبیر لطاة , خواب پیشانی , خواب جبین , خواب رمه , خواب ناصیه , خواب بنچه , خواب ناصیه , خواب جبهه , خواب پیچه , خواب چماچم , خواب چکاد , خواب صلایه , خواب کشه , خواب ذؤابه , خواب لطاة ,
  • سینا احمدی